Förhoppningar för 2020-talet

 1. President Donald Trump omväljs med stor majoritet i november 2020 och Sarah Palin (eller vice president Mike Pence) efterträder honom vid följande presidentval 2024. (Demokrat-partiet splittras för alltid i minst två fraktioner som hatar varandra och tävlar om republikanernas gunst i olika frågor.  Republikanska presidenter styr i USA i minst 20 år tack vara vad Jehut Donald Trump gjorde under sina två perioder.)
 2. Efter Trumps omval 2021 tar ”det tredje världskriget” mot kommunist Kinas ekonomi fart. EU går i förbund med USA eftersom EU måste välja mellan att handla med USA eller Kina.  Kommunistkina disintegrerar och faller samman som så många gånger tidigare. Nya stater uppstår genom interna stridigheter i Kina och en del av dem väljer den demokratiska vägen och de får goda handelsavtal med USA och EU.
 3. Nästan samtidigt attackerar USA Nord Korea och slår ut deras kärnvapenprogram och militära förmåga.  Syd Korea, USA och Japan bygger upp Nordkorea på fem år och det blir en del av Syd Korea.  Messiashoppet i kristendomen ersätter dyrkan av ledardynastin Kim.
 4. Israel invaderar Gasa, Judéen och Samarien (Västbanken)
 5. Jordanien byter namn till Palestina eftersom befolkningen är till 80% palestinier och islamister från Västbanken utvisas till Palestina (Jordanien)
 6. Islams totala undergång sker successivt under hela 2020-talet.
 7. Muslimer flyr från sin misslyckade medeltida krigsgud Allah och den falska profeten Muhammed och Egypten och Saudiarabien går i spetsen.
 8. Araberna överger islam och söker sina rötter i Abrahams, Isaks och Jakobs Gud och ingår militärt förbund med Israel
 9. Egypten, samt flera nordafrikanska stater och Saudi Arabien ingår ett sydstatsförbund tillsammans med Israel
 10. Ryssland ingår förbund med USA och börjar demokratiseras på lång sikt och får en konstitution i stil med USA:s med en stark ledare.
 11. Turkiet och Iran försöker attackera Israel genom Syrien men blir svårt skadade eftersom Israel försvarar sig med taktiska kärnvapen, vilket fördöms av hela världen.
 12. Judendom och Kristendom förenas till en och samma religion när täckelsen dras bort från Judarnas ögon och de inser att den Messias de väntat på i 3500 år redan kommit till jorden för 2000 år sedan.  Judendom och kristendom blir en och samma religion och Israel blir den första judeokristna nationen. Detta leder indirekt till oanade vetenskapliga innovationer i Israel som blir världsledande på samtliga vetenskapliga områden.  Bland annat förlängs medellivslängden drastiskt.  De nationer som samarbetar på vetenskapens område med Israel kommer att ha enorma fördelar av detta.  Ekonomiskt blir Israel en stormakt pga alla innovationer.
 13. Iran blir en demokratiskt styrd nation med kristendomen som statsreligion på 2030-talet.
 14. Kurderna vinner på oroligheterna och får sin efterlängtade stat som blir en blomstrande demokrati i nära samarbete med Israel och Saudiarabien.
 15. Samtidigt måste kristna församlingar i Europa anställa beväpnade vakter pga av att invandrade islamisterna vill hämnas i Europa när islam faller i Mellanöstern.
 16. Den fria världens skuldsättning stiger till över 300% av BNP och IMF går in och kvittar statsunderskotten genom sina SDR.  Tillfälligt kan det vara kaotiskt på valutamarknaden och den internationella handeln kan skadas av att de rika köper guld och binder sitt kapital på det viset.  Guldet stiger till astronomiska höjder. Detta hjälper dem inte eftersom guld inte kan ätas och man kan inte kan bygga hus av guld.  Guldets värde sjunker som en sten och den mat som en människa kan äta på en dag blir den nya guldfoten. Matens pris i ett land bestämmer valutakursen. Stater kan obehindrat skapa pengar efter hur stor befolkningen är och hur boendet ordnats och levnadsstandarden är. Nationella regeringar bestämmer på detta vis över vad de satsar på med det kapital de skapar genom sin årliga statsbudget.  På det viset styrs utvecklingen av nationerna och inte av bankerna. IMF stöder demokratiska staters skuldsättning genom SDR och bojkottar diktaturer.
 17. Klimathysterin avslöjas som en politisk vänsteragenda utan belägg i klimatdata och inget sammanhang finns mellan koldioxid och klimatet annat än att alla växter behöver koldioxid för fotosyntesen. Det goda men hysterin är att vi snabbare komma bort från oljeberoendet.  Vad ska de hitta på att skrämma ungdomen med till 2030 talet?  Julbocken fungerar inte längre.

Riktningen är denna men förändringen kan ta 40 år istället för 10 år.

Hopes for the 2020s

 1. President Donald Trump is re-elected by a large majority in November 2020 and Sarah Palin will succeed him in the next presidential election of 2024. (The Democratic Party will be divided forever into at least two fractions who hate each other and compete for the favor of the Republicans’ on various issues. This is due to what the Jehu Donald Trump did during his two periods.
 2. Following Trump’s re-election, the ”Third World War” is gaining momentum against Communist China’s economy.The EU joins the US because the EU has to choose between dealing with the US or China. Communist China disintegrates and collapses like the Chinese empire did so many times before. New states arise through internal strife in China.  Some of them choose the democratic path and they get good trade agreements with the US and the EU.
 3. Almost simultaneously, the United States attacks North Korea, knocking out its nuclear weapons program and military capabilities.South Korea, the United States and Japan rebuild North Korea in five years and it becomes a province of South Korea. The Messianic Hope in Christianity replaces the worship of the great leader dynasty Kim.
 4. Israel invades Gaza, Judea and Samaria (The West Bank)
 5. Jordan changes its name to Palestine as the population is 80% of Palestinian decent and the Israeli Arab West Bank Islamists are expelled to Palestine (Jordan)
 6. Islam’s total downfall is successive in the 2020:s.
 7. Muslims flee from their failed medieval war god Allah and the false prophet Muhammad and Egypt and Saudi Arabia are at the forefront of this development.
 8. The Arabs abandon Islam and seek their roots in the God of Abraham, Isaac and Jacob and enter into military covenant with Israel
 9. Egypt, as well as several North African states and Saudi Arabia form a southern state association with Israel
 10. Russia enters into alliances with the United States and begins a long term democratizing process. Russia needs a strong leader and adopts a constitution similar to the US constitution.
 11. Turkey and Iran try to attack Israel through Syria but are defeated and severely injured as Israel defends itself with tactical nuclear weapons.
 12. Judaism and Christianity will be united into one religion as the cover is drawn from the eyes of the Jews and they realize that the Messiah they have been waiting for 3500 years has already come to earth 2,000 years ago. Judeo-Christians become the same religion and Israel becomes the first Judeo-Christian nation. This indirectly leads to unparalleled scientific innovations in Israel that become world leaders in all scientific fields. Among other things, the average life expectancy is drastically extended. The nations that cooperate in the field of science with Israel will have enormous benefits from this. Economically, Israel becomes a great power because of all the innovations.
 13. Iran becomes a democratically ruled nation with Christianity as a state religion in the 2030:s.
 14. The Kurds come in a better position due to the unrest and get their long-awaited statehood, which will become a thriving democracy in close cooperation with Israel and Saudi Arabia.
 15. At the same time, Christian parishes in Europe must employ armed guards because immigrant Islamists feel threatened in Europe when Islam falls in the Middle East.
 16. The free world debt rises to over 300% of GDP and the IMF enters and clears the government deficits through its SDR. Temporarily the currency market can be chaotic and international trade can be harmed by the rich buying gold and tying capital in that way. Gold rises to astronomical heights. This does not help them in the end because gold cannot be eaten and you cannot build houses of gold. The value of gold drops as stone and the food one person can eat in one day becomes the new gold foot. The price of food in a country determines the exchange rate. States can create money out of thin air determined by the size of the population, the housing standard and the standard of living. In this way, national governments decide what they invest in since the capital they create come through the state budget for the year. In this way, the monetary system is controlled by the national state and not by the banks. The IMF supports the indebtedness of democratic states through SDR and boycott dictatorships.

 

The direction is as described above, but the implementation can take 40 years instead of 10 years.

https://bible.oremus.org/?passage=2+Kings+9%E2%80%9310&version=nrsv

Detta inlägg publicerades i Egypten, EU Europa, Förenta Nationerna FN / UN, Gasa - Hamas, Hot mot DEMOKRATI, Iran, Islamister / Jihadister, Islamska Staten, Israel, Jordanien, Kina, Korea / Nordorea, Kurdistan, Libanon - Hezbollah, Libyen, OLJA, Pakistan, Palestina - PLO/Fatah, Ryssland, Saudiarabien, Sharia lag, Shia islam, Sudan / Sydsudan, Sunni islam, Syrien, Tunisien, Turkiet, USA, Världsekonomin. Bokmärk permalänken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s